ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมค่ะ...

 
   
กิจกรรมสวนสนาม ลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการ ศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เป็นประธานสวนสนาม ลูกเสือ - เนตรนารี เนื่องในวันสถาปนา ประจำปีการศึกษา 2555 และพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมวันสุนทรภู่ของโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
ในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและเพื่อให้เยาวชนระลึกถึง
คุณความดีของท่านสุนทรภู่ ได้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถด้านภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
จึงได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" ขึ้นในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมร่วมกับหน่วยงานคปภ.
อบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใน เวลา 13.00 - 16.00 น. ของวันที่ 25 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมร่วมกับหน่วยงานคปภ.
อบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย ซึ่งถือว่าเป็นรายวิชาบังคับของนักเรียนในระดับชั้นนี้ โดยให้ความร
ู้เกี่ยวกับเรื่อง พรบ.ประกันภัย การประกันภัยแบบต่างๆ และโครงงานยุวชนประกันภัย แนะนำการจัดทำ และการสรุปโครงการ ซึ่งทางโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมได้ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันใน กิจกรรมยุวชนประกันภัยด้วย
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้า
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 มีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มาทำการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายของโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
คณะอาจารย์และนิสืตนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯธนบุรีมาเยี่ยมชมโรงเรียน

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ได้มีคณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษาปริญญาโท
สาขาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯธนบุรีมาเยี่ยมชม
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียน รู้ ในเรื่องกลยุทธ์การบริหารโรงเรียน
จัดโครงการฝึกทักษะดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมจัดโครงการฝึกทักษะดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ช่วงเวลาอบรมตั้งแต่ 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องดนตรี โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นนิตินักศึกษา สาขา ดุริยางคศาสตร์สากลมาให้ความร
ู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
ที่เรียนสาระเพิ่มเติม วิชาดนตรี
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาค
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมเทพมงคล โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้น
เพื่อเป็นการแสดงความ รักและเคารพของศิษย์ที่มีต่อคุณครู ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มีการแสดงร้องเพลงประสานเสียง
ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เกี่ยวกับพระคุณครู มีการแจกทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจน โดยผู้ให้การสนับสนุนเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียน
บางกระทุ่มพิทยาคม ผู้อำนวยการ คณะครู ร้านค้า
และหน่วยงานอื่นๆ
สำรวจประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์โรคเอดส์
ของนักเรียน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สำรวจพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์โดยใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์
มือถือกับนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
ครบรอบ 37 ปี วันสถาปนาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันครบรอบวันสถาปนา
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 37 แล้ว ในเวลา 07.40 น. ทางโรงเรียนได้จัดให้มีพิธีทำบุญพระสงฆ์เจริญ
พระพุทธมนต์และประพรมน้ำมนต์และการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ในเวลา 09.00 น. พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ลำดับที่ 1-3
องแต่ละห้อง และนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีน้ำใจงาม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันยาเสพติด ระยะที่ 3

 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมและสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนในโครงการ "บำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำชีวีมีสุข" ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2555 ณ วัดกำแพงมณี ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด จำนวน 65 คนเข้าร่วมอบรม
ดูรายละเอียด